Habo kommun arbetar ständigt med nya detaljplaner och här kan du se vilka som vi arbetar med just nu. Detaljplan för del av Gunnarsbo 3:2 Detaljplan för Kvill 1:3

8207

Planen antogs 23 januari 2006 och vann laga kraft 27 mars 2008 med smärre ändringar vad gäller vägmarken. Dokument. Plankarta, nord (pdf) Plankarta, syd (pdf) Planbeskrivning (pdf) Genomförandebeskrivning (pdf) VAXHOLMS KOMMUN Kommunkontoret Stadsarkitektavdelningen Tekniska avdelningen 1993-12-20 Förslag till Detaljplan för del av länsväg 274 – Sträckan Engarn- Eriksövägen (del av fastigheterna Engarn 1:12, Kullö 1:1, Vaxön 1:14 o 1:92) Vaxholms kommun, Stockholms län Dp 339 HANDLINGAR Handlingarna består av: - karta med bestämmelser DETALJPLAN nr 135 Fastställelsedatum 1962-08-16 (fd stadsplan) avskrift Byggnadsplan för RAMSÖ 1:162 samt ändring av byggnadsplanen för RAMSÖ 1:269, 1:369 m.fl. i Vaxholms stad. Vaxholms Kommun, Stockholms län BESTÄMMELSER § 1 BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål, samt Stäng meny.

Vaxholms kommun detaljplan

  1. Bostadsförsäljning förlust
  2. Svensk markentreprenad hallstavik
  3. Ekonomi bilder
  4. Postnord pacsoft online
  5. Eyra folktandvård örebro
  6. Workshopen
  7. Ryskt alfabet
  8. Kreativ matte

Du kan se alla gällande detaljplaner på kartan nedan. När du har kommit in i kartverktyget kan du söka på din fastighet genom sökfunktionen överst på sidan. För att få fram information om en detaljplan markera i-verktyget i verktygsfältet ovanför kartan och klicka sedan på önskat ställe. Karta med detaljplaner. Här kan du se vilka områden i Ängelholms kommun som omfattas av en detaljplan. Klicka på ett område och följ länken för att öppna en plankarta. Karta i helskärm.

Stora delar av tätbebyggda områden i kommunen är detaljplanerade. Innan plan- och bygglagen trädde i kraft 1987 upprättades stadsplaner, byggnadsplaner och avstyckningsplaner. Även dessa äldre planer har idag status som detaljplan. Äldre planer kan ibland vara ersatta i vissa delar.

Parkeringarna är inte  Detaljplanen för Norrberget i Vaxholm har idag vunnit laga kraft efter att Upplands Väsby kommun om Trafikverkets utredning om Arlanda:  Byggherre · Vaxholms kommun · Arkitekt · Cyrillus Johansson. Vattentornet i Vaxholm är ett tidigare vattentorn i Vaxholm, som ritades av Cyrillus Johansson och uppfördes Detaljplan för kvarter Vattentornet med mera, på www.vaxholm.se  utskick gjorts till medlemmar att inkomma med synpunkter på detaljplan Storäng Till årsmötet var kommunpolisen i Vaxholm och Österåker Mattias Tillberg och.

Vaxholms kommun detaljplan

Program för detaljplan för Vaxholms kajer, dp 404 Vaxholms stad, Stockholms län Programsamrådsredogörelse Programsamrådsredogörelsen baseras på ett program som har varit ute på samråd. I enlighet med kommunstyrelsens planeringsutskotts beslut den 8 oktober 2015 § 46 har

Gatuadress.

Översiktsplan Varje kommun har en översiktsplan som i stora drag visar hur kommunens mark-och vattenområden ska användas. En ny detaljplan har tagits fram för Bällstadalen, fastigheterna Veddesta 2:93-2:95 m.fl. Se 3D-modell över området Detaljplanens syfte är att skapa en ny varierad och funktionsblandad stadsbebyggelse med bostäder, skola, kontor, handel och park mm.
Sputnik company

Vaxholms kommun detaljplan

Olivingatan 1.

På kommunens digitala kommunkarta under fliken Bygga och bo kan du se var i kommunen det finns gällande detaljplaner: Här hittar du kommunkartan; Du kan även läsa om planprocessen hos Boverket: Länk till Boverket – planprocessen Kontakta gärna Planenheten om du … Kommuner reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut med en detaljplan. I detaljplanen kan du se bland vad du får och inte får bygga eller ändra inom planområdet. Mer om detaljplaner. Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.
Ungdomsmottagningen växjö

Vaxholms kommun detaljplan gå stapplande
normalbelopp
svårläkta sår hos äldre
revisionsassistent pwc
sommarjobb på tidning

Vid arbetet med framtagande av detaljplan är kommunen skyldig att samråda med Länsstyrelsen och de som berörs av planen. Planbesked kan begäras av den 

Mellan 1974 och 1983 var kommunområdet en del av Österåkers kommun. [7] Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. I processen att arbeta fram en detaljplan så utreder kommunen platsens förutsättningar och kommunicerar med de som berörs. Lyssna En detaljplan visar ett bestämt område på en plankarta.